V Sloveniji smo v zadnjih desetih letih na področju prepoznavanja in pomoči ob nasilju naredili velike korake, pa vendar je pojavnost nasilja v družbi še vedno zelo visoka in za seboj pušča dolgotrajne, težke in hude posledice tako za žrtev nasilja, družino kot za celotno družbo. Po zadnji veliki evropski raziskavi se v Evropi sreča z nasiljem (fizičnim ali spolnim) po 15 letu kar 33 odstotkov žensk in ravno ženske so še zmeraj najpogosteje žrtve nasilja, najpogosteje za domačimi zidovi.

V Sloveniji smo že leta 2008 sprejeli Zakon o preprečevanju nasilja v družini, po katerem je nasilje v družini prepovedano. Nasilje je opredeljeno kot vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.

Pojavnost nasilja pa je, kljub spremembi zakonodaje in kljub ozaveščanjem tako laične kot strokovne javnosti, še zmeraj zelo visoka, pojavlja pa se tudi v vedno novih in tudi bolj prikritih oblikah.

Policija je na območju Policijske uprave Maribor do 15.11.2020 izrekla 204 (v enakem obdobju lani 262) ukrepov prepovedi približevanja; zaznali so 241 kaznivih dejanj nasilja v družini po 191. členu KZ (v enakem obdobju lani 311).

V zadnjem obdobju se povečuje ekonomska in s tem eksistenčna stiska ljudi, kar vpliva na dinamiko odnosov znotraj družin. Posledično se povečujejo agresivna vedenja, alkoholizem in zloraba drugih substanc, ob vsem tem pa lahko ima žrtev nasilja v družini občutek brezizhodnega položaja zaradi ekonomske odvisnosti.

Center za socialno delo in policija na območju Maribora zelo dobro sodelujeta tako ob pomoči, kot zaščiti žrtvam nasilja.

Ob vloženi prijavi nasilja v družini policija izvaja vrsto različnih ukrepov, vendar je ukrepanje odvisno od vsakega primera posebej. Poleg zaščitnih in varovalnih ukrepov policije so zelo pomembna naslednja opravila policistov, namenjena zbiranju informacij in dokazil o nasilnih

dogodkih:

– spraševanje žrtve o nasilju (čas, kraj in opis posameznih nasilnih dogodkov), njenem doživljanju nasilja, tudi o njenih potrebah v nadaljnjem postopku,

– spraševanje o družinski dinamiki (opis skupnega življenja, medsebojni odnos ipd.),

– pridobivanje informacij o ljudeh, ki kaj vedo o nasilju v družini oziroma nad žrtvijo, nad otroki, njihove pripovedi o nasilnih dogodkih in pogovori z njimi,

– zbiranje materialnih dokazov in opravljanje ogledov prebivališča, izvajanje hišnih in osebnih preiskav, zasegi različnih predmetov, s katerimi je bilo storjeno nasilno kaznivo dejanje, fotografiranje vidnih telesnih poškodb (ob soglasju žrtve), pridobivanje podatkov o zdravniški pomoči žrtvi (o telesnih poškodbah in duševni stiski),

– omejitev gibanja (prijetje) osumljenca in policijsko pridržanje do največ 48 ur,

– izrek policijske prepovedi približevanja,

– fotografiranje osumljenca, odvzem njegovih prstnih odtisov in vzorca sline za DNK-analizo,

– policijsko zaslišanje osumljenca,

– vložitev kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja,

– v hujših primerih tudi privedba osumljenca pred preiskovalnega sodnika, ki odloča o nadaljnjem postopku in lahko zoper njega odredi pripor.

Policija redno sodeluje tudi z drugimi ustanovami – Centri za socialno delo, z zdravstvenimi službami, svetovalnimi centri, terapevtskimi ustanovami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi (šole, vrtci), nevladnimi organizacijami, državnim tožilstvom, upravnimi enotami in drugimi.

Centri za socialno delo sklicujejo timske sestanke, ki se jih zaradi pomoči žrtvi in zbiranja dokazil o nasilju v družini udeležijo policisti.

Center za socialno delo Maribor ima zelo dobro razvito pomoč ob nasilju v družini in žrtvi nasilja lahko nudimo celostno pomoč na poti njenega okrevanja. Centri za socialno delo ob

nasilju v družini delujejo multidsiplinarno in sodelujejo z različnimi strokovnjaki, institucijami in policijo Pomoč ob nasilju žrtvi nasilja nudijo strokovne delavke na vseh enotah Centra za socialno delo Maribor v poslovnem času CSD, kot strokovne delavke/ci v interventni službi izven poslovnega časa CSD, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, žrtev se lahko 24 ur na dan umakne na varno v Krizni center za žrtve nasilja v družini Maribor, dolgoročnejšo varno namestitev pa nudi Varna hiša Maribor in tudi Materinski dom Maribor.

Pomoč in zaščito žrtvi nasilja lahko strokovne službe in policija nudimo le, če za nasilje izvemo. Zato je zelo pomembna prijava oz. naznanitev nasilja. Žrtev nasilje nemalokrat zelo težko prijavi. In ker nasilje ni le osebni problem žrtve, temveč družbeni problem, je pomembno, da nasilje prijavimo, če zanj izvemo ali se dogaja v naši okolici- sosedi, prijateljici, znanki.

Če nasilje doživljamo ali zanj izvemo, ga lahko prijavimo na policijo ali pri Centru za socialno delo. Prijava se vloži na najbližji policijski postaji, na kateri bodo policisti začeli obravnavo. Mogoče jo je vložiti tudi na državnem tožilstvu, ki prijavo največkrat odstopi policiji z zahtevo, da preveri navedbe v njej. Če policija pri svojem delu sama zazna, da je bilo storjeno tako kaznivo dejanje, o tem sestavi samostojni uradni zapis (uradni zaznamek). Če dejanje naznani otrok, se sestavi enak zapis. Prijava se lahko vloži tudi po pošti. Policisti bodo opravili dodaten pogovor s prijaviteljem. Ne glede na to, da je na spletnem portalu policije mogoče vložiti e-prijavo nasilja v družini, vam predlagamo, da se za e-prijavo odločite le izjemoma. Takih prijav pa policija ne more šteti za nujne, ampak le kot informacijo, na podlagi katere je pogosto onemogočeno učinkovito ukrepanje zaradi nesodelovanja udeleženih.

Delovanje policije in strokovnih služb v času epidemije oz. izrednih razmer na območju Maribora:

Sicer po statističnih podatkih policije na območju PU Maribor zaenkrat ne beležimo povečanega porasta intervencij zaradi nasilja v družini v letošnjem letu, pa vendar ocenjujemo, da lahko več dogodkov nasilja v družini v času epidemije ostaja prikritih »znotraj štirih zidov«, saj so ljudje izolirani, nimajo širših socialnih stikov oz. so omejeni, žrtve nasilja se težje odločajo za prijavo nasilja, šole oz. vrtci, zdravstvo, ki so nas velikokrat obveščali o zaznanih dogodkih nasilja, so sedaj zaprti oz. omejeni v dejavnostih, tako, da dejanskega porasta nasilja v družini tudi na območju Maribora ne moremo izključiti.

Policija – policija deluje v času epidemije nemoteno, odziva se na vse klice in prijave zaradi nasilja v družini in sodeluje z drugimi institucijami. USTAVIMO NASILJE! Ni dovolj, da si ga opazil. Nasilje v družini je naš skupni problem. Obstaja pomoč. Obstaja rešitev. Prijavi nasilje na 113.

Enote centrov za socialno delo – strokovna pomoč ob nasilju na enotah centrov za socialno delo deluje tudi v času epidemije nemoteno. Žrtvi nasilja nudimo celostno pomoč in podporo ob nasilju v družini v okviru nalog za preprečevanje nasilja. Skupaj z žrtvijo nasilja naredimo varnostni načrt in načrt pomoči. V kolikor potrebuje umik v varno okolje, ji pri tem pomagamo. Pomoč nudimo tudi povzročiteljem nasilja.

Krizni center za žrtve nasilja v družini ves čas izrednih razmer neprekinjeno sprejema odrasle ženske in njihove otroke, če so ti žrtve nasilja v družini. Po telefonu ali e-pošti povejte o tem policiji, CSD, pokličite v varne hiše, svetovalnice, materinske domove…in v primeru, da potrebujete takojšen umik iz nasilnega okolja, vas bodo vse te službe povezale z nami in vas usmerile v varno namestitev Kriznega centra za žrtve nasilja v družini pri CSD Maribor.

V programu Varna hiša Maribor lahko strokovno pomoč poiščejo ženske in njihovi otroci, ki doživljajo različne oblike nasilja v družini.

V Varni hiši Maribor v času pandemije delo poteka kot običajno, vendar prilagojeno trenutnim ukrepom zaradi epidemije korona virusa v smislu upoštevanja vseh priporočenih oz. veljavnih ukrepov, s poudarkom na fizični distanci, nošenju mask, rednem razkuževanju ter omejevanju nekaterih, skupnih aktivnostih, ki jih program sicer ponuja.

Vsebina svetovalnih razgovorov, ki se primarno nanašajo na obravnavo nasilja v družini, je tudi usmerjena v aktualno situacijo –epidemijo, v smislu razbremenjevanja občutkov strahu pred negotovo prihodnostjo, nemoči, jeze, večje zaskrbljenosti za lastno zdravje in zdravje otrok. Ob tem bi poudarili, da se v programu kontinuirano zagotavljajo vse druge oblike pomoči, ki ji žrtev nasilja v družini potrebuje, vključno s telefonskim svetovanjem za zunanje uporabnice, ki je v zadnjem obdobju v porastu, saj ugotavljamo, da žrtve nasilja, ob aktualnih razmerah, še težje izstopijo iz nasilnega odnosa.

Kontakt: 02 480 11 87, varnahmb@t-2.net

Tudi v Materinskem domu Maribor delo poteka kot običajno, prilagojeno trenutnim razmeram epidemije. Sprejemajo matere z otroki, nosečnice, porodnice in samske ženske, ki so

se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči eksistenčni stiski ter nimajo druge možnosti bivanja –pretežno zaradi posledic nasilja v družini ter socialno –ekonomske stiske in ob namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč.

Kontakt: 02 623 25 26, 051 260 159, info@materinski-dom.si

Krizni center za mlade Maribor tudi v času epidemije in v borbi proti širjenju okužbe, deluje nemoteno. Sprejema otroke in mladostnike v starosti od 6 do 18 let, ki so v stiski in ogrožene otroke, ki jih je potrebno izločiti iz domačega okolja, ter namestiti v varno in čustveno stabilno okolje. V KCM imamo uvedene belo (za tiste, ki nimajo znakov in niso bili v stiku), sivo (sum na Covid; se uredi testiranje) in rdečo cono (potrjen covid); ni izhodov in ne obiskov, trenutno seveda za nikogar; izven ukrepov pa samo za tiste, ki so v rdeči coni.

Kontakt: 02 250 26 60, 051 324 211, kcm-mb@gov.si

Vsem osebam, ki doživljajo nasilje v družini je tudi v času pandemije covid19 na voljo strokovna pomoč Svetovalnice za žrtev nasilja in zlorab Maribor, ki sprejema telefonske klice in elektronska sporočila vseh, ki potrebujejo informacije, razgovor in svetovanje.

Kontakt: 041 735 135, 041 762 333, 051 489 529, info@svetovalnica-mb.si

V Pika.dnevnem centru za otroke in mladostnike Maribor, nudijo staršem, otrokom in mladostnikom v času epidemije psihosocialno podporo, pomoč pri motivaciji in sledenju šolski snovi. Pomoč poteka po telefonu, elektronski pošti in preko spletnih medijih (viber, Skype….).

Kontakt: 051 304-015, pika.dcmb@gmail.com

Ob 25. novembru- mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami zato Policijska uprava Maribor in Center za socialno delo Maribor pozivamo vse žrtve nasilja: rešitve zmeraj obstajajo in se lahko oblikujejo skupaj s strokovnjaki v okviru mreže CSD Maribor ob hkratni pomoči ter zaščiti policije, saj v nasilju ni potrebno živeti prav nikomur- NE ODLAŠAJTE, POIŠČITE POMOČ.